Wszystkie teksty i materiały graficzne zamieszczone na portalu są własnością ich autorów, zatem bez wyrażonej pisemnie zgody tych osób, kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie na innych polach eksploatacji  opublikowanych tu materiałów jest zabronione. Prosimy o uszanowanie pracy wielu osób, które przyczyniły się do powstania serwisu.

Oczywiście będziemy głęboko zobowiazani za zamieszczanie w sieci linków do stron naszego portalu umożliwiających zwiększenie jego oddziaływania i wypełnianie popularyzatorskiej misji.

 

Prezentowane w naszym serwisie teksty powstały w oparciu o publikacje:

A. Przychodni, Świętokrzyskie Centrum Archeologii Doświadczalnej w Nowej Słupi jako miejsce realizacji projektu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery” szansą na rozwój archeoturystyki na Kielecczyźnie", (w:) Skanseny Archeologiczne i archeologia eksperymentalna, Krosno 2012, 174-220. 

W świętokrzyskiej kuźni Hefajstosa, Red. S. Orzechowski, A. Przychodni, Kielce 2003.

Redakcja i adiustacje tekstów © A. Przychodni 2013. Prezentowane treści nie są tożsame z przytoczonymi powyżej publikacjami. Zostały w znaczącym stopniu uzupełnione i przetworzone.

Wybór literatury prezentowany w tym miejscu jest sukcesywnie uzupełniany, zatem zachęcamy do sprawdzania aktualnego jego stanu. Mamy nadzieję, że przytoczone pozycje pozwolą na uzupełnienie wiadomości wszystkich zainteresowanych.

Skróty:

Hutnictwo świętokrzyskie...

Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich, Red. S. Orzechowski, Kielce 2002.

W świętokrzyskiej kuźni...

W świętokrzyskiej kuźni Hefajstosa, Red. S. Orzechowski, A. Przychodni, Kielce 2003.

50 lat badań...

50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. Archeologia – Metalurgia – Edukacja, Red. S. Orzechowski, I. Suliga, Kielce 2006.

Literatura (wybór ):

Baatz D.

2000      Der Römische Limes. Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau, Berlin.

Banaś T., Przychodni A.

2003       „Dymarki” czyli „Żelazne Korzenie” regionu świętokrzyskiego, [w:] W świętokrzyskiej kuźni ..., s. 21-27.

Becker T. i in. = Becker T., Bender S., Kemkes M., Thiel A.

2001      Der Limes zwischen Rhein und Donau. Ein Bodendenkmal auf dem Weg zum UNESCO-Weltkulturerbe (Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg Heft 44), Stuttgart.

Bednarczyk J.

1987      Z badań sanktuarium i osada ludności kultury przeworskiej w Inowrocławiu, woj. Bydgoszcz, stan. 95, Sprawozdania Archeologiczne 39, s. 201-221.

Bender W., Barankiewicz B.

1962      Osada z okresu rzymskiego w Wólce Łasieckiej, pow. Łowicz, Archeologia Polski t. 7/1, s. 7-106.

Bielenin K.

1973       Dymarski piec szybowy zagłębiony (typu kotlinkowego) w Europie starożytnej, Materiały Archeologiczne, T. 14, s. 5-101.

1992       Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich, Kielce.

2002       Dlaczego istnieje potrzeba wspólnego działania w zakresie badań nad starożytnym i wczesnośredniowiecznym hutnictwem żelaza, [w:] Hutnictwo świętokrzyskie..., s. 7-10.

2006       Podsumowanie 50-lecia badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim, [w:] 50 lat badań..., s. 13-30.

Breeze D.J. i in. = Breeze D.J., Jilek S., Thiel A.

2011       Frontiers of The Roman Empire - Hadrian's Wall / Grenzen Des Romischen Reiches - Der Hadrianswall / Frontieres de L'empire Romain - Le Mur D'hadrien, Hadrian's Wall Heritage.

Czernek D.

2006       Starożytna kopalnia rud żelaza w Rudkach (Sosnówce), stanowisko 2/16, w świetle badań archeologicznych Stefana Krukowskiego, przeprowadzonych w latach 1933-1934, [w:] 50 lat badań..., s. 91-102.

Dobrzańska H.

1990       Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie. Część I. Materiały, Kraków.

Domerque C. i in.

= Domerque C., Cauuet B., Lavielle E., Pailler J.-M., Sablayrolles R., Sillieres P., Tollon F.

1993       Un centre sidérurgie romain de la Montagne Noire. Le domaine des Forges (Les Martys, Aude), Paris.

Gruszczyńska A.

1999       Osada z V wieku w Świlczy na tle osadnictwa w rejonie rzeszowskim, [w:] Na granicach antycznego świata. Sytuacja kulturowa w południowo-wschodniej Polsce i regionach sąsiednich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim. Materiały z konferencji – Rzeszów, 20-21 XI 1997, Red. S. Czopek, A. Kokowski. Rzeszów, s. 165-187.

Hołubowicz W.

1954       Starożytny ośrodek hutniczy koło Tarchalic na Śląsku, Dawna Kultura, R. 3, nr 3, s. 207-214.

Johnson A.

1987       Römische Kastelle des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. in Britannien und in den germanischen Provinzen des Römerreiches. Kulturgeschichte der antiken Welt. Bd 37. Zabern, Mainz.

Kemkes M.

2006       Der Limes. Grenze Roms zu den Barbaren. 2., überarbeitete Auflage. Thorbecke, Ostfildern.

Madera P.

2002       Ślady starożytnego hutnictwa żelaza na Śląsku w ujęciu chronologiczno-przestrzennym, [w:] Hutnictwo świętokrzyskie..., s. 61-70.

Matoga A. i in. = Matoga A., Przychodni A., Zwierzchowski T., Greń D., Ryba K.

2008       Warsztaty ceramiczne jako nawiązanie do lokalnego dziedzictwa oraz forma terapii zajęciowej, [w:] Archeoturystyka, nowoczesny produkt turystyczny. Materiały z konferencji Czyżów Szlachecki, 10-11, 18 stycznia 2008 r., Red. T. Giergiel, Sandomierz, s. 91-98.

Orzechowski S.

2003       Festyn archeologiczny na „Piecowisku” w Nowej Słupi, [w:] W świętokrzyskiej kuźni..., s. 28-31.

2007       Zaplecze osadnicze i podstawy surowcowe starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, Kielce.

2012       Region żelaza. Centra hutnicze kultury przeworskiej (ss. 450).

Orzechowski S. i in. = Orzechowski S., Przychodni A., Czernek D.

2008       Festyn archeologiczny jako forma promocji lokalnego dziedzictwa na przykładzie „Dymarek Świętokrzyskich” i „Żelaznych Korzeni”, [w:] Archeoturystyka, nowoczesny produkt turystyczny. Materiały z konferencji Czyżów Szlachecki, 10-11, 18 stycznia 2008 r., Red. T. Giergiel, Sandomierz, s. 83-90.

Pleiner R.

2006       Piece typu zagłębionego na terenie Europy w okresie wpływów rzymskich, [w:] 50 lat badań..., s. 137-149.

Przychodni A.

2006       Hutnictwo świętokrzyskie w edukacji szkolnej, [w:] 50 lat badań..., s. 205-211.

Reyman T.

1952       Na śladach rudnic – igołomska Fabrica ferri, Z Otchłani Wieków, 4, s. 119-128.

Schulz R., Schellenberger W.

1996       Museumkatalog Terra-Sigillata in Rheinzabern, Terra-Sigillata-Museum Rheinzabern.

Sławiński W.

2003       Kuźnia, [w:] W świętokrzyskiej kuźni..., s. 32-36.

2005       Zur Funktion der Werkzeugfunde aus dem Grab II von Korytnica aus der Sicht eines die kaiserzeitlichen Schmiedebearbeitungstechniken rekonstruierenden Handwerks, Acta Archaeologica Carpathica, T. XL, s. 109-113.

Stasiak-Cyran M.

1999      Wyniki czwartego sezonu badań na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stan. 5, pow. Opole, woj. lubelskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. IV, s. 123-129.

Wiklak H.

1983       Osada kultury przeworskiej z przełomu okresu lateńskiego i rzymskiego w Stobnicy-Trzymorgach, stan. 2, woj. Piotrków, Sprawozdania Archeologiczne 35, s. 161-208.